Motorinių transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis vairuotojų žinių, gebėjimų, įgūdžių ir elgsenos reikalavimai

Galioja nuo: 2014-07-01 

Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo 1 priedas: 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ JUNGINIŲ SU PRIEKABOMIS VAIRUOTOJŲ ŽINIŲ, GEBĖJIMŲ, ĮGŪDŽIŲ IR ELGSENOS REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Transporto priemonių vairuotojai turi turėti reikiamų žinių, gebėjimų ir įgūdžių bei atitinkamai elgtis, kad galėtų:

1.1. suprasti eismo pavojus ir įvertinti jų rimtumą;

1.2. saugiai ir ekonomiškai vairuoti, nesudaryti pavojingų situacijų ir atitinkamai reaguoti, jeigu patektų į tokias situacijas;

1.3. elgtis pagal KET, siekiant išvengti eismo įvykių keliuose ir netrukdyti eismo srautui, kitiems eismo dalyviams;

1.4. nustatyti svarbiausius transporto priemonių gedimus, ypač keliančius pavojų saugiam eismui, ir juos pašalinti tinkamiausiu būdu;    

1.5. įvertinti veiksnius (alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikį, nuovargį, susilpnėjusį regėjimą, emocijas ir pan.), darančius įtaką vairavimui, kad išliktų nuovokūs ir galėtų  saugiai vairuoti;

1.6. padėti užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą, ypač silpniausių ir pažeidžiamiausių (vaikų, pėsčiųjų, dviratininkų, neįgaliųjų), rodyti deramą pagarbą visiems eismo dalyviams.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

2. Transporto priemonių vairuotojai turi išmanyti:

2.1. kokiai kategorijai priklauso transporto priemonės, kurių vairavimo teisę siekia įgyti, jų paskirtį, naudojimą, didžiausiąją leidžiamąją masę;

2.2. transporto priemonių agregatų, sistemų ir prietaisų paskirtį, jų išdėstymą, naudojamas eksploatacines medžiagas ir jų keitimo periodiškumą, techninės eksploatacijos gedimų požymius;

2.3. privalomosios techninės apžiūros periodiškumą;

2.4. kelio ženklus ir kelių ženklinimą, eismo reguliavimo signalus (šviesoforų ir reguliuotojo), manevravimo, sankryžų ir geležinkelio pervažų važiavimo taisykles, sustojimo ir stovėjimo draudimo vietas, greičio apribojimus, transporto priemonių vilkimo, krovinių (bagažo)  ir keleivių vežimo taisykles, specialiųjų transporto priemonių eismo ypatumus; transporto priemonių šviesos prietaisų naudojimo tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui taisykles, taip pat vairavimo ir eismo ypatumus tokiomis sąlygomis, eismo ypatumus automagistralėse, greitkeliuose, tuneliuose, gyvenamosiose zonose ir kiemuose;

Punkto pakeitimai: Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

2.5. atsakomybės rūšis ir jų taikymą už KET, aplinkos apsaugos, darbų saugos, priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

2.6. vairuotojo pareigas, jo budrumo ir dėmesio kitiems eismo dalyviams svarbą, psichofiziologinės būsenos (dėl alkoholio, narkotikų ir medikamentų poveikio, ligos, nuovargio, buities ir darbo sąlygų, emocijų) įtaką reakcijai ir dėmesiui, situacijos suvokimui, vertinimui ir optimalių sprendimų priėmimui;

2.7. eismo įvykių priežastis, vairavimo rizikos veiksnius, susijusius su meteorologinėmis sąlygomis, kelių tipais ir jų danga, paros laiku; saugų atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės, sustojimo ir stabdymo kelią, išsilaikymą jame, esant įvairioms meteorologinėms ir kelio sąlygoms, atsižvelgiant į vežamo krovinio ypatybes;

2.8. specifinius rizikos veiksnius, susijusius su kitų eismo dalyvių menka patirtimi ir labiausiai pažeidžiamais eismo dalyviais: vaikais, pėsčiaisiais, dviratininkais ir neįgaliaisiais;

2.9. pavojus, susijusius su įvairių transporto priemonių judėjimu ir vairavimu bei skirtingomis vairuotojų apžvalgos zonomis;

2.10. kokius dokumentus būtina turėti eksploatuojant transporto priemones;

2.11. veiksmus eismo įvykio atveju; priemones, kurių turi imtis vairuotojas po eismo įvykio ar kito įvykio, įskaitant avarinius veiksmus (įspėjamųjų ženklų išdėstymas, avarinės šviesos signalizacijos įjungimas, keleivių išlaipinimas, pirmosios medicinos pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems, gesintuvų naudojimas);

2.12. su transporto priemone, kroviniu ir keleiviais susijusius saugos faktorius: garso ir avarinės šviesos signalizacijos, taupaus degalų, teršalų išmetimo ribojimo, saugos diržų, atramų galvai ir vaikų vežimo saugos reikmenų naudojimo taisykles; saugos priemones nuimant ar keičiant ratus; saugos faktorius, susijusius su krovinių pakrovimu, tvirtinimu, iškrovimu; ekonominio transporto priemonių vairavimo pranašumus, faktorius, turinčius įtakos ekonomiškam vairavimui, svarbiausias šio vairavimo taisykles;

2.13. kaip naudojantis kelių žemėlapiu ir elektroninėmis navigacijos sistemomis suplanuoti ir parinkti maršrutą;

2.14. transporto priemonių, krovinių (bagažo) ir gyvybės draudimo tikslus, rūšis ir rizikos grupes;

2.15. transporto priemonių mechaninius gedimus, turinčius didžiausios įtakos eismo saugumui ir aplinkai: vairo, pakabos, stabdžių sistemos, padangų, žibintų, reflektorių ir sklaidytuvų, posūkių rodiklių, veidrodžių, priekinių stiklų valytuvų, išmetamųjų dujų šalinimo sistemos, saugos diržų ir įspėjamojo garso signalo.

 

III. PAPILDOMI ŽINIŲ REIKALAVIMAI

3.  Transporto priemonių (AM, A1, A2, A, B1 kategorijų) vairuotojai turi išmanyti:

3.1. motociklininko (mopedo vairuotojo) apsaugos reikmenis;

3.2. kaip dalyvauti eisme, kad kiti eismo dalyviai jį matytų ir galėtų prognozuoti jo veiksmus;

3.3. rizikos faktorius, susijusius su pavojingomis (slidesnėmis) važiuojamosios dalies vietomis (kanalizacijos dangčiais, horizontaliuoju kelių ženklinimu, geležinkelių pervažomis ir pan.);

3.4. su eismo saugumu susijusius specifinius motociklo (mopedo) mechaninius ypatumus.

4. Transporto priemonių (C1, C, D1, D C1E, CE, D1E,  DE, T kategorijų) vairuotojai turi išmanyti:

4.1. vairavimo (darbo) ir poilsio režimo bei šio režimo įrašymo įrangos (tachografų) naudojimo taisykles (išskyrus C1, C1E, T kategorijas);

4.2. kokie transporto priemonių ir transportavimo dokumentai reikalingi vežant krovinius ir (arba) keleivius Lietuvos Respublikoje ir tarptautiniais maršrutais (išskyrus C1, C1E, T kategorijas);

4.3. leidžiamus transporto priemonių matmenis, didžiausiąją leidžiamąją masę ir vairavimo ypatumus, susijusius su dideliais transporto priemonių matmenimis ir mase;

4.4. matymo laukų kliūtis, susijusias su transporto priemonių matmenimis;

4.5. greičio ribotuvų naudojimo taisykles;

4.6. krovinių pakrovimo, tvirtinimo ir iškrovimo taisykles, ypatybes vežant įvairiarūšius krovinius, krovimo įrangos saugaus naudojimo taisykles; atsakomybę už krovinių pakrovimą, pervežimą ir pristatymą pagal sutartas sąlygas (išskyrus D1, D, D1E, DE, T kategorijas);

4.7. vairuotojo atsakomybę už keleivių vežimą, keleivių komforto ir saugumo sąlygas, vežant juos vietinio, tarpmiestinio susisiekimo maršrutais, ypatingų matmenų autobusais; ypatybes vežant vaikus; būtiną tikrinimą prieš išvykimą (išskyrus C1, C, C1E, CE kategorijas);

4.8. transporto priemonių bendrąją sandarą, agregatų ir mazgų, sistemų ir mechanizmų paskirtį,  veikimo principus, naudojamas eksploatacines medžiagas;

4.9. padangų sandaros ypatumus, montavimą, teisingą naudojimą ir priežiūrą;

4.10. stabdžių įtaisų, greičio ribotuvų pagrindines dalis, veikimo principus, naudojimo ir kasdieninės priežiūros taisykles; stabdžių antiblokavimo sistemos (toliau – ABS) naudojimo taisykles;

4.11. transporto priemonių sukabinimo sistemų rūšis, pagrindines dalis ir veikimą, sujungimo įtaiso naudojimo ir kasdieninės priežiūros taisykles (išskyrus C1, C, D1, D, T kategorijas);

4.12. transporto priemonių gedimų priežastis, šalinimo ir prevencinės priežiūros būdus; būtiną einamąjį remontą.

 

IV. PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ, ĮGŪDŽIŲ IR ELGSENOS REIKALAVIMAI

5. Transporto priemonių (AM, A1, A2, A kategorijų) vairuotojai turi turėti šiuos praktinius gebėjimus ir įgūdžius:

5.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti:

5.1.1. pasinaudoti saugos reikmenimis (specialiais drabužiais, batais, saugos šalmu ir pirštinėmis);

5.1.2. patikrinti transporto priemonės tvarkingumą ir komplektiškumą: padangas, stabdžius, vairą, avarinio sustojimo jungiklį (jei yra), grandinės įtempimą, tepalo lygį, žibintus, posūkių signalus, garso signalą;

5.2. atlikti šiuos manevravimo veiksmus specialioje aikštelėje, laikantis eismo saugumo reikalavimų:

5.2.1. atkelti motociklą (mopedą) be šoninės priekabos nuo atraminių kojelių ir stumti jį su išjungtu varikliu; statyti motociklą stovėjimo vietoje;

5.2.2. aštuoneto ir vairavimo vingiais (slalomo) manevrus, važiuojant nedideliu greičiu, derinant veiksmus sankaba ir stabdžiais, išlaikant motociklo (mopedo) pusiausvyrą ir laikant kojas ant paminų;

5.2.3. U formos posūkius, važiuoti riboto pločio tiesia linija (vėže) ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu ir sustoti numatytoje vietoje (prie „Stop“ linijos); važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu apvažiuoti kliūtį; atlikti šiuos manevrus taisyklingai sėdint ant motociklo, išlaikant pusiausvyrą ir žiūrėjimo kryptį, naudojant pavarų keitimą (išskyrus AM kategoriją);

5.2.4. stabdymą (įskaitant ir avarinį stabdymą), važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu ir naudojant priekinius ir (arba) galinius stabdžius, išlaikant žiūrėjimo kryptį ir sėdėjimo ant motociklo padėtį (išskyrus AM kategoriją).

6. Transporto priemonių (B1, B, BE kategorijų) vairuotojai turi turėti šiuos praktinius gebėjimus ir įgūdžius:

6.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti:

6.1.1. patikrinti transporto priemonių komplektiškumą ir techninę būklę: padangas, vairą, stabdžius, skysčius (variklio alyvos, aušinimo, ploviklio), žibintus, posūkių signalus, garso signalą, prietaisų skydelio tvarkingumą;

6.1.2. patikrinti, ar uždarytos durelės;

6.1.3. patikrinti vežamo krovinio saugos faktorius: kėbulą, bortus, krovinio skyriaus dureles, užraktus, ar krovinys tinkamai pakrautas ir pritvirtintas, transporto priemonių sukabinimo įtaisą, stabdžių ir elektros jungtis (tik BE kategorijai);

6.1.4. taisyklingai įsėsti į automobilį, sureguliuoti tinkamą sėdynės padėtį, galinio vaizdo veidrodėlius, saugos diržus, atramas galvai (jei yra);

6.2. atlikti šiuos manevravimo veiksmus specialioje aikštelėje, laikantis eismo saugumo reikalavimų:

6.2.1. važiuoti atbulomis, neišvažiuojant iš eismo juostos;

6.2.2. apsisukti riboto pločio juostoje, naudojant atbulinę eigą;

6.2.3 atlikti vairavimo vingiais (slalomo) manevrus, važiuojant priekine ir atbuline eigomis (tik B1, B kategorijoms);

6.2.4. važiuoti riboto pločio juosta, turinčia 90° posūkį į kairę arba dešinę, priekine ir atbuline eigomis (BE kategorijai – tik priekine eiga);

6.2.5. pastatyti transporto priemonę į stovėjimo vietą atbuline eiga lygioje vietoje prie važiuojamosios dalies krašto (šaligatvio) lygiagrečiai, statmenai, įstrižai (tarp stovinčių įsivaizduojamų transporto priemonių), paliekant reikiamą tarpą, ir išvažiuoti iš jos; įkalnėje ir nuokalnėje – lygiagrečiai prie šaligatvio (tik B kategorijai);

6.2.6. važiuoti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje (prie „Stop“ linijos); pajudėti iš vietos įkalnėje.

7. Transporto priemonių (C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, T kategorijų) vairuotojai turi turėti šiuos praktinius gebėjimus ir įgūdžius:

7.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti:

7.1.1. patikrinti automobilio komplektiškumą ir techninę būklę: padangas, ratus, jų tvirtinimą, vairą, stabdžius (įskaitant ABS), skysčius (variklio alyvos, aušinimo, ploviklio), žibintus, posūkių signalus, garso signalą; priekinio stiklo, langų ir valytuvų būklę;

7.1.2. suprasti prietaisų skydelyje esančių kontrolės ir matavimo prietaisų rodmenis; patikrinti tachografo tvarkingumą (išskyrus C1, C1E, T kategorijas);

7.1.3. patikrinti oro slėgį, oro balionus, pakabą;

7.1.4. patikrinti vežamo krovinio saugos faktorius: kėbulą, bortus, krovinio skyriaus dureles, užraktus, ar krovinys tinkamai pakrautas ir pritvirtintas (išskyrus D1, D, T kategorijas);

7.1.5. patikrinti transporto priemonių sukabinimo įtaisą, stabdžių ir elektros jungtis (tik C1E, CE, D1E, DE kategorijoms);

7.1.6. patikrinti transporto priemonės saugos priemones (kėbulo įrangą, avarinius išėjimus, pirmosios medicinos pagalbos priemones, gesintuvus ir pan.) ir gebėti jomis naudotis (tik D1, D, D1E, DE kategorijoms);

7.1.7. taisyklingai įsėsti į transporto priemonę, sureguliuoti tinkamą sėdynės padėtį, galinio vaizdo veidrodėlius, saugos diržus ir atramas galvai (jei yra);

7.2. atlikti šiuos manevravimo veiksmus specialioje aikštelėje, laikantis eismo saugumo reikalavimų (C1, C, D1, D, T kategorijoms):

7.2.1. važiuoti atbulomis, neišvažiuojant iš eismo juostos;

7.2.2. apsisukti riboto pločio juostoje, naudojant atbulinę eigą (išskyrus T kategoriją);

7.2.3. važiuoti riboto pločio juosta, turinčia 90° posūkį į kairę arba į dešinę, priekine ir atbuline eigomis (T kategorijai – tik priekine eiga);

7.2.4. pastatyti transporto priemonę į stovėjimo vietą atbuline eiga lygioje vietoje prie važiuojamosios dalies krašto (šaligatvio) lygiagrečiai (tarp stovinčių įsivaizduojamų transporto priemonių), paliekant reikiamą tarpą;

7.2.5. važiuoti 30–40 km/h greičiu ir tiksliai sustoti nurodytoje vietoje (prie „Stop“ linijos); pajudėti iš vietos įkalnėje;

7.2.6. taisyklingai pastatyti transporto priemonę šonu ir galu prie pakrovimo ir iškrovimo vietos (platformos), naudojant atbulinę eigą (tik C1, C kategorijoms);

7.2.7. taisyklingai sustoti sustojimo vietoje (stotelėje), kad keleiviai būtų saugiai įlaipinti ar išlaipinti (tik D1, D, T kategorijoms);

7.3. atlikti šiuos manevravimo veiksmus specialioje aikštelėje, laikantis eismo saugumo reikalavimų (BE, C1E, CE, D1E, DE kategorijoms):

7.3.1. prikabinti ir atkabinti arba atkabinti ir prikabinti priekabą, esant velkančiajai transporto priemonei ir priekabai ne vienoje tiesėje;

7.3.2. važiuoti atbulomis, neišvažiuojant iš eismo juostos ir persirikiuojant į gretimą juostą (dešinę ar kairę);

7.3.3. taisyklingai pastatyti transporto priemonę (junginį) šonu ir galu prie pakrovimo ir iškrovimo vietos (platformos), naudojant atbulinę eigą (tik BE, C1E, CE kategorijoms);

7.3.4. taisyklingai sustoti sustojimo vietoje (stotelėje), kad keleiviai būtų saugiai įlaipinti ar išlaipinti (tik D1E, DE kategorijoms).

 

V. PRAKTINIŲ GEBĖJIMŲ IR ĮGŪDŽIŲ REIKALAVIMAI REALAUS EISMO SĄLYGOMIS

8. Transporto priemonių vairuotojai privalo vairuoti saugiai ir ekonomiškai, mažindami

degalų sunaudojimą ir išmetamų teršalų kiekį. Atsižvelgdami į transporto priemonės variklio sūkio

skaičių, perjunginėti ranka pavaras transporto priemonei įsibėgėjant, lėtėjant, važiuojant į įkalnę ir nuokalnę.

9. Imdamiesi visų būtinų atsargumo priemonių, transporto priemonių vairuotojai privalo gebėti atlikti šiuos veiksmus įprastinėse eismo situacijose:

9.1. pajudėti po sustojimo aikštelėse, keliuose; išvažiuoti (pasukti) iš kelio į kitą kelią (aikštelę);

9.2. važiuoti tiesiais keliais, prasilenkti su priešais važiuojančiomis transporto priemonėmis normaliomis ir riboto pločio sąlygomis;

9.3. važiuoti vingiuotais keliais;

9.4. privažiuoti prie sankryžų ir jas kirsti; pasukti į dešinę, kairę, apsisukti;

9.5. persirikiuoti eismo juostose;

9.6. įvažiuoti (išvažiuoti) į (iš) kelius (-ių), turinčius (-ių) greitėjimo (lėtėjimo) juostas;

9.7. lenkti, pralenkti, apvažiuoti kitas transporto priemones ar važiuoti šalia jų;

9.8. važiuoti keliuose, turinčiuose sankryžas, kuriose eismas vyksta ratu, geležinkelio pervažas, maršrutinio transporto stoteles, pėsčiųjų perėjas, ilgas įkalnes (nuokalnes);

9.9. taisyklingai sustoti (stovėti), išlipti iš transporto priemonės.

10. Transporto priemonių vairuotojai, įvertindami eismo sąlygas, privalo gebėti saugiai vairuoti tamsiuoju paros metu ir esant blogam matomumui.

Papildyta punktu: Nr. 2B-71, 2015-04-09, paskelbta TAR 2015-04-09, i. k. 2015-05435

________________

Pilną vairuotojų mokymo tvarkos aprašą rasite čia.

Kokios informacijos Jums trūksta šiame puslapyje?

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Patvirtinkite

Sprendimo laikas:

Ne

Baigti testą?

Yra neatsakytų klausimų. Jie bus užskaityti kaip neteisingai atsakyti klausimai.

Baigti testą?

Baigti testą?

Ar tikrai norite ištrinti savo profilį?

Jūs nebegalėsite prisijungti prie ketbilietai.lt

Patvirtinkite

Ar tikrai norite persiųsti kreditus?
Ne

Baigėsi klausimai

Eiti į pagrindinį?

Parašykite mums

Nėra kreditų

Užsisakykite čia

Įrašyti mokinį neįrašius kreditų

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus, kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie privatumo politika. Sutinku